Polityka ochrony danych osobowych (polityka prywatności)

obowiązująca w przedsiębiorstwiedziałającym pod nazwą Karol Przybycień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karol Przybycień, Zgórsko ul. Szewska 12, 26-052 Sitkówka Nowiny,
NIP: 959 192 27 00, CLUB CALORIA Siłownia & Fitness

 1. Szanując prawa osób odwiedzających nasz serwis oraz korzystających z naszych usług, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej ,,RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwanej dalej ,,ustawą”, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Gwarantujemy ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Karol Przybycień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karol Przybycień, Zgórsko ul. Szewska 12, 26-052 Sitkówka Nowiny, NIP: 959 192 27 00, CLUB CALORIA Siłownia & Fitness Informujemy, że przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:
  a. Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dane teleadresowe - w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu,
  b. Adres email, bądź numer telefonu – w celu umożliwienia kontaktu z Tobą,
  c. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, o ile ma miejsce kontakt elektroniczny.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. po wyrażeniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do realizacji ustaleń opartych o tak wyrażoną zgodę
  2. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  5. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym jakie dotyczące go dane osobowe są przetwarzane i w jakim zakresie oraz w jakim celu.
 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj. z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości adekwatności, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rzetelności.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 7. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w wyjątkiem monitoringu wizyjnego) i nie profilujemy.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W wyraźnie wskazanych sytuacjach podanie danych osobowych może być konieczne do realizacji przez Administratora zawartych umów.
 9. Każdy Klient (Kontrahent)/Usługobiorca jest pytany o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przy jednoczesnym poinformowaniu go o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzimy rejestr przetwarzanych danych osobowych, w celu wykazania (na każde żądania) przestrzegania zasady rozliczalności danych osobowych.
 10. Każdy ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każda osoba w stosunku do swoich danych osobowych ma prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, uzyskania informacji o podmiotach, którym dane są przekazywane na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane w celach rozliczeń finansowych bądź podatkowych, to okres ich przetwarzania jest wskazany w przepisach podatkowych (co do zasady do końca danego roku i kolejne pełne pięć lat kalendarzowych, bądź lat 50 w zakresie stosunków pracowniczych). W takiej sytuacji cofnięcie zgody na przetwarzanie w tym okresie nie jest skuteczne.
 11. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Odstępstwem od zasady mogą być przypadki naruszenia prawa, kiedy możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości, jak również w przypadku, w których przepisy prawa uprawniają administratora danych osobowych do udostępnienia administrowanych danych oraz przekazania danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie umowy o przetwarzaniu danych.
 12. W celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO i ustawy należy kontaktować się listownie, tj. listem poleconym na adres: Karol Przybycień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karol Przybycień, Zgórsko ul. Szewska 12, 26-052 Sitkówka Nowiny, NIP: 959 192 27 00, CLUB CALORIA Siłownia & Fitness, bądź telefonicznie 791 333 300
 13. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze opublikowania w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą jej publikacji i nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób, których dane dotyczą.

 

Czym jest plik Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania stron internetowych. W ciasteczku zazwyczaj przechowywana jest nazwa strony internetowej z której pochodzi, czas przez jaki ciasteczko ma istnieć, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego clubcaloria.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego clubcaloria.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 3. W ramach serwisu internetowego clubcaloria.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym clubcaloria.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego clubcaloria.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Istnieje możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce internetowej
Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari