REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SIŁOWNI "Caloria"

 1. Na siłowni obowiązuje sprzęt sportowy oraz sportowe obuwie zamienne.
 2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę.
 3. Członek klubu jest zobowiązany dostosować ćwiczenia do własnych możliwości fizycznych oraz stanu zdrowia.
 4. Ćwiczący wykonuje trening w na własną odpowiedzialność.
 5. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Ćwiczący ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń oraz wyposażenia klubu będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania z sprzętu oraz wskazówek personelu siłowni.
 7. Zabrania się korzystania z usług i urządzeń siłowni przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających lub psychotropowych.
 8. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 9. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 10. Ćwiczący zobowiązany jest do zachowywania się na terenie siłowni w sposób odpowiedni, nie przeszkadzający innym ćwiczącym osobom.
 11. Członek klubu zobowiązany jest do pozostawienia torby/plecaka i innych nieprzydatnych do ćwiczeń w szatni bądź w zamykanej na kluczyk szafce.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione w szatni.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do zalecanych instrukcji.
 14. Osoby naruszające porządek, przepisy Regulaminu lub obowiązujących instrukcji urządzeń i sprzętu treningowego, o agresywnym zachowaniu, naruszające godność osobistą innych, zostaną wyproszone z siłowni.